เพพราะการทำบุญมีอยู่ในสายเลือดของชาวพุทธทุกคน แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยน เลยเกิดวิธีการทำบุญขึ้นมากมายแต่วิธีทำบุญแบบไหนที่เราจะได้บุญ? คือวิธีการทำบุญที่ถูกต้อง?

ตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้มีการกำหนดวิธีทำบุญ หรือ เรียกอีกอย่างว่า บุญกิริยาวัตถุ ซึ่งแต่เดิมในสมัยนั้นมีการบัญญัตไว้เพียง 3 ข้อ ก่อนจะมีการเพิ่มเข้ามาในภายหลังเป็น 10 ข้อ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บุญกิริยาวัตถุ 10

บุญกิริยาวัตถุ 10:

1. บุญที่ได้จากการบริจาคทาน (ทานมัย) คือ การทำบุญด้วยการบริจาคทาน สิ่งของ หรือ ทรัพย์สินมีค่า รวมถึงการออกแรงกายและสติปัญญาก็ถือเป็นการให้ทานเช่นกัน

2. บุญที่ได้จากการรักษาศีล (สีลมัย) คือ การทำบุญด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีงาม รักษา กาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ เช่น การรักษาศีล 5 ก็ถือเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีล

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีภาวนาพุทโธ

3. บุญที่ได้จากการภาวนา (ภาวนามัย) คือ การเจริญภาวนาให้จิตใจปราศจากกิเลส โดยการใช้สมาธิจนเกิดปัญญา และใช้ปัญญานั้นนำพาจิตใจให้สูงขึ้น

4. บุญที่ได้จากการปฏิบัติตัวอ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย) คือ การให้ความเคารพแก่ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  1. ผู้มีวัยวุฒิ หมายถึง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น
  2. ผู้มีคุณวุฒิ หมายถึง ครูบาอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น
  3. ผู้มีชาติวุฒิ หมายถึง พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ เป็นต้น
แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีภาวนาพุทโธ

5. บุญที่ได้จากการมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทำที่ทำหรือเสียสละเพื่อส่วนรวม หรือ การชักนำให้ผู้อื่นมาปฏิบัติธรรม ให้ทาน มีศีล และเจริญภาวนา เป็นต้น

6. บุญที่ได้จากการอุทิศส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) คือ การทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ หรือ การบอกบุญแก่ผู้อื่น

7. บุญที่ได้จากการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย) คือ การร่วมอนุโมทนา ด้วยการกล่าวคำว่า สาธุ ซึ่งถือเป็นการยินดีที่จะรับความดีและมีส่วนร่วมในการทำความดีนั้น ถึงแม้ไม่ได้กระทำเองแต่ความยินดีในสิ่งที่ดีก็ถือเป็นบุญเช่นกัน

8. บุญที่ได้จากการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การรับฟังธรรมจนเข้าใจและเกิดปัญา และมีความพยายามที่จะนำหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความเจริญต่อไป

แนะนำให้อ่านเพิ่ม:  วิธีภาวนาพุทโธ

9. บุญที่ได้จากการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การเผยแพร่ธรรมออกไปสู่ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางการกระทำหรือการปฏิบัติตัว ทั้งกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบที่ถูกที่ควร ตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนผู้อื่นเลื่อมใสและปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม

10. บุญที่ได้จากการทำความเห็นให้ตรง (ทิฏฐชุกัมม์) คือ การทำความเข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติ สิ่งไหนควรละเว้น

หลักเกณฑ์ 3 ประการที่บอกว่าจะได้บุญมากหรือน้อย

  1. ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี โดยไม่เจาะจงเฉพาะว่าต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์
  2. วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริต
  3. ผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศล

Cr. oknation.nationtv.tv, thaihealth.or.th, bangkokexpatlife.com, c.stocksy.com